Spørsmålene var organisert rundt tre temaer; anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og klima og miljø. 

Anstendige arbeidsforhold 

  1. Tilbyr bedriften anstendige lønnsforhold f.eks. i henhold til tariffavtaler, regler om minstelønn, i forhold til sammenlignbare bedrifter eller hva som er gjengs i bransjen? 

  1. Følger bedriften arbeidsmiljølovens bestemmelser? 

  1. Følger bedriften gjeldende HMS-lovgivning og kravene i internkontrollforskriften? 

 

Menneskerettigheter 

  1. Har ansatte rett til å etablere eller melde seg inn i en fagforening etter eget valg? 

  1. Har bedriften tiltak som skal sikre at den verken forårsaker eller medvirker til diskriminering? 

 

Klima og miljø 

  1. Har bedriften et miljøstyringssystem herunder konkrete mål om forbedring? 

  1. Har bedriften iverksatt og vil iverksette tiltak for å redusere skade på miljøet? 

 

Responsen fra våre forretningsforbindelser var god og har ikke gitt grunnlag for ytterligere oppfølging eller iverksettelse av tiltak av noen art. Samtlige tilbakemeldinger var positive i den forstand at de bekreftet at våre forretningsforbindelser oppfylte de vilkår vi hadde formulert i spørsmålene vi sendte ut. Flere respondenter henviste i tillegg til sine hjemmesider, etiske retningslinjer og bærekraftrapporter. 

Arba er svanemerket, men ønsker å forsterke sitt miljøansvar ytterligere. Dette kom frem i vår interne aktsomhetsvurdering og selskapet vil derfor prioritere dette arbeidet. 

Selskapets arbeid med Åpenhetsloven er behandlet av selskapets styre. 

Bærum, 28. juni 2023