Lærlingeløp/lærekandidatordning


Hos Arba Grafisk er det mulighet for å starte lærlingeløp eller lærekandidat løp innenfor ulike fagområder og Kløverbakken barnehage tilbyr fagbrev som barne- og ungdomsarbeider


Basiskompetanse: 


For de deltakerne som har behov for økt kunnskap om basiskompetanseferdigheter vil vi kunne tilby opplæring innen disse områdene.


Opplæring i generelle ferdigheter:


Deltakerne vil få tilrettelagt opplæring i basisferdigheter og eller praktisk norskopplæring som del av arbeidstreningen, jfr. kravspesifikasjonen for AFT.

Læringsmålene for grunnleggende ferdigheter er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet. I AFT bruker vi Læringsmålene for å planlegge og tilrettelegge opplæringen. Profiler for basisferdigheter brukes for å gi en oversikt over hvilken kompetanse som trengs i ulike yrker. 

Vi legger vekt på at opplæringen skal være individuelt tilpasset. Opplæringen tilpasses hver enkelt ved at det tas utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og hva vedkommende har behov for å lære.  Dette identifiseres blant annet gjennom kartleggingen som er gjort. Deretter utarbeides det en Individuell Opplæringsplan med den enkelte deltaker. Planen inneholder kartleggingsresultater, mål med opplæringen, organisering av opplæringen, delmål og metoder. 

Vi legger vi vekt på at opplæringen skal være arbeidsrettet. Med dette mener vi at opplæringen er knyttet til, og relevant for, den enkeltes yrkesmål. Det er et mål at deltaker skal lære ferdigheter og ha et språklig funksjonelt nivå for å kunne utøve «sitt» yrke. 

Det vil tilbys generell arbeidsnorsk der vi legger vekt på å heve jobbsøkernes ferdigheter til et tilstrekkelig nivå for deres yrkesvalg. 

Videre legger vi vekt på at opplæringen skal være praksisnær. Med praksisnær mener vi at opplæringen i størst mulig grad foregår i praksisbedriften eller på praksisarenaen.

Læring og utvikling skjer best på arbeidsplassen og i det arbeidsmiljøet hvor jobben utføres. Dette innebærer en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging for at deltaker raskt kan lære språk og andre relevante ferdigheter i ordinært arbeidsliv, ut fra egne forutsetninger og arbeidsplassens krav. Istedenfor at deltakerne trener der «opplæringskompetansen» finnes, flyttes «opplæringskompetansen» til den konkrete arbeidsplassen. Med tett samarbeid med nærmeste leder og kolleger utvikler vi muligheter for læring og utvikling direkte på jobben, i konkrete arbeidssituasjoner. Vi organiserer naturlig bistand gjennom å tilrettelegge for at kollegaer også er delaktig og kan hjelpe arbeidstakeren i sin videre utvikling.  

Migranorsk:


For minoritetsspråklige tilbys blant annet Migranorsk. Dette er et arbeidslivstilpasset, interaktivt og nettbasert språkkurs for fremmedspråklige. Migranorsk kombineres med arbeidstreningen. Migranorsk er tilpasset et bredt spekter av brukere med språklige forskjeller og varierende IKT-ferdigheter. Migranorsk er nettbasert, interaktivt og tar i bruk både lyd, bilde, tekst og video. Hvis det er nødvendig kan Migranorsk Arbeidsliv kombineres med Migranorsk Allmenn.

Det legges vekt på at opplæringen skal være individuelt tilpasset og ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov. For å bidra til dette vil deltakerne ved oppstart gjennomføre en språktest for å kartlegge leseforståelse, lytteforståelse, gramatikkunnskap og skriftlig produksjon. Basert på resultatene vil det utarbeides en individuell plan for den enkelte hvor hensiktsmessig mål, innhold, og antall timer kommer frem.

Datakunnskaper kartlegges også gjennom observasjon.

Praktisk norskopplæring som del av arbeidstrening:

Hver deltaker får en jobbveileder som følger opp så tett som mulig ute i arbeidstreningen i ordinær bedrift.  Arbeidstreningen vil være individuelt tilpasset, arbeidsrettet og praksisnært.

På intern jobbarena vil jobbveileder, arbeidsleder og norsklærer har dialog underveis om språkutviklingen og den individuelle oppfølgingen i arbeidssituasjonen.
I ekstern arbeidstrening vil ikke norsklærer være til stede til enhver tid.
Deltakerne får utdelt en notisbok de alltid skal ha i lommen for å notere situasjoner og begreper de ikke forstår. Notatene diskuteres så med jobbveileder, norsklærer og eventuelt arbeidsgiver. Hvis deltaker ikke kan skrive på norsk så kan det skrives på eget morsmål. 

Opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. 
Vanlig arbeidstrening i forbindelse med bedriftsintern norskopplæring, er å gjøre deler av undervisningen mest mulig praksisnært.

Språk er et redskap for å tenke og kommunisere. Derfor kan vi ikke tenke på språk som en kvantitativ størrelse som kan måles, men som en kvalitativ størrelse som kan brukes. Møte med mennesker i konkrete arbeidssituasjoner gjør språkopplæringen mer lystbetont, og behovet for å forstå og snakke norsk blir viktig.
Med denne opplæringen tilrettelegger vi for språkutvikling bygget på at deltakeren i stor grad må få oppleve språket, brukt i meningsfulle jobbrelaterte sammenhenger.

Med tett samarbeid med nærmeste leder og ansatte vil vi utvikle muligheter for læring og språkutvikling direkte på arbeidsplassen, i konkrete arbeidssituasjoner.
Vi øker motivasjonen for læring gjennom at deltakeren får oppleve mestring. Dette innebærer en kartlegging av arbeidsplassen og arbeidsoppgavene, samt hvilke kommunikasjonsmuligheter og hindringer som finnes der.

Vi observerer og kartlegger situasjoner som bremser utvikling og læring, samt hjelper med tilrettelegging. 
Vi organiserer naturlig bistand gjennom å tilrettelegge for at én eller flere faddere og nærmeste kollegaer også er delaktig og kan hjelpe deltakeren i sin videre daglige språkutvikling underveis i tiltaket og i sitt videre arbeid etter at tiltaket er avsluttet.


Norskopplæring: 

Å mestre norsk språk, vil hjelpe deg til å leve det livet du drømmer om og å kvalifisere til arbeid.