Varsling

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det.

Hva det kan varsles om

Det gjelder saker i Arba som:

  • mobbing eller trakassering
  • diskriminering
  • økonomiske misligheter
  • brudd på Arbas etiske retningslinjer
  • fare for liv og helse

Det følger av loven at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Varsling i henhold til arbeidsgivers retningslinjer og rutiner for varsling er å anse som forsvarlig. Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg. Varslingen blir behandlet konfidensielt av HR-avdelingen. Kopi av varslingen sendes automatisk til hovedverneombud.