Yrkesfaglige løp

Å være lærling betyr at deltaker får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Deltaker vil være en fremtidig fagarbeider under utdanning. Mange opplever det som lettere og mer spennende å lære gjennom erfaringer på en arbeidsplass. En  lærling kombinerer teori og praksis. Som lærling er deltaker tett på arbeidslivet og får lære av erfarne arbeidsledere i bedriften. Normalmodellen for en yrkesfaglig utdannelse er to år i skole og to år i bedrift som lærling.

Deltaker skal som lærling/lærekandidat  være aktiv og engasjere seg i opplæringen i forhold til det yrkesløpet som deltaker velger.

Det finnes mange ulike yrkesfaglige retninger og jobbveileder ved Arba vil bistå deltaker med å finne riktig yrkesfaglige retning. Dette vil bli gjort gjennom karriereveiledning og i samarbeid med NAV og veileder ved Opplæringskontoret. 

Vi vil også tilby deltaker bedriftsbesøk i bedrifter som innehar stillinger, innen interesseområdet som deltaker ønsker yrke innen. Dette er spesielt viktig i de tilfellene hvor deltaker har hørt om et yrke og fagløp, men som i utgangspunktet ikke vet så mye om det.

Jobbsmak kan også være aktuelt, det vil si at deltaker kan forsøke å jobbe sammen med andre som innehar yrket et par dager for å se om dette er noe for vedkommende. 

Arba kan tilby læreplass innen barn og ungdomsarbeid og innen ulike retninger på grafisk avdeling, herunder profilerings design og media grafiker.

En læreplass innen de fagområdene som Arba innehar kan foregå ved vår bedrift.  Det vil bli vurdert om deltaker skal utføre noe av opplæringen ved en ekstern samarbeidsbedrift. I de tilfellene hvor deltaker ikke kan utøve hele lærlingperioden ved Arba, vil vi inngå avtale med bedrifter som kan tilby siste del av opplæringsperioden. 


Lærekontrakt

Deltaker får en lærekontrakt ved oppstart av lærlingeløpet. Denne kontrakten inngås i samarbeid med avdelingsleder ved den aktuelle arenaen  og med fagansvarlig ved  Akershus fylkeskommune.
Kontrakten vil bli godkjent av fylkeskommunen. Det skrives også en arbeidsavtale som vedlegges kontrakten når den skal godkjennes.


Oppfølging av lærlinger

Innen grafisk bransje er det Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon som har ansvaret for faglig oppfølging av deltaker. 

Ved Kløverbakken barnehage er det de pedagogiske lederne som har ansvaret for den faglige oppfølgingen. Lærlingekontrakten blir skrevet og godkjent av fagopplæringskontoret i Viken.

Lærekandidat 

Arba har erfart at det er et behov for å tilby lærekandidatordning for enkelte deltakere. Dette tilsier at deltaker/lærerkandidaten får opplæring i utvalgte deler av læreplanen. 

Opplæringen  vil skje  i en godkjent lærebedrift, og lærekandidaten får opplæring i deler av læreplanen ut fra hans/hennes evner, forutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

Lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, og det er derfor viktig at planleggingen starter så tidlig som mulig i tett samarbeid med NAV og Arba.                

Det  kreves en tett oppfølging av den enkelte deltaker/lærekandidat, både i skole og i bedrift. For å få til dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder både skole, avdeling for videregående opplæring, elev/lærekandidat, foresatte bedrift/opplæringskontor/opplæringsring NAV og Arba.

Vi ser for oss at kandidater som skal ta et kompetansebevis blir søkt inn i tiltaket AFT for å kunne gjennomføre dette løpet.

Målsetningen med lærekandidatordningen er å tilby deltakere som kommer fra NAV som ønsker å bli lærlinger og lærekandidater en høyest mulig kompetanseoppnåelse i sin opplæring. Ikke alle har forutsetninger for å bestå med full kompetanse. For disse kan lærekandidatordningen være et godt alternativ.

Lærekandidatordningen er en planlagt grunnkompetanse der lærekandidaten får opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Denne kompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid.

Ved behov vil Arba samarbeide eller involvere andre tjenester som:

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Oppfølgingstjenesten (OT)
  • Karrieretjenesten 

 

Lærekandidatordningen


En deltaker blir søkt inn i tiltaket AFT fra NAV og i innsøkingspapirene fra NAV står det at det er ønskelig at deltaker opparbeider seg kompetanse hvor målet er å få kompetansebevis. 

Det blir inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn en fag- eller svenneprøve. Opplæringen skal gi en sluttkompetanse som gir grunnlag for varig arbeid. En opplæringskontrakt er en avtale om opplæring mellom lærekandidat og bedrift. Kontrakten godkjennes av Viken fylkeskommune.

Opplæringen skjer i en godkjent lærebedrift, og lærekandidaten får opplæring i deler av læreplanen ut fra hans/hennes evner, forutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

Det vil bli utarbeidet en  individuell lærekandidatplan (ILKP) som beskriver målene som lærekandidaten skal nå i løpet av læretiden. Utvalget av læreplanmål skal utgjøre en helhetlig sluttkompetanse i forhold til arbeidslivets behov. Denne planen må være utarbeidet før kontrakten kan godkjennes.

Arba har en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen og en eller flere arbeidsledere som forestår selve opplæringen av lærlingen eller lærekandidaten.
Etter at kompetanseprøven er avlagt, får lærekandidaten utdelt et kompetansebevis.

Når det er vurdert om det er hensiktsmessig med å starte et lærekandidatløp eller lærlingeløp skal jobbveileder og andre aktuelle aktører, å se på hva det vil si å bli lærling kontra lærekandidat. 

Praksiskandidat - fagbrev som voksen 

Dersom en deltaker blir søkt inn til Arba i tiltaket AFT og har yrkeserfaring fra tidligere, vil vi kartlegge mulighetene for om deltaker kan jobbe mot å få fagbrev som praksiskandidat.  

Dette er spesielt knyttet til de som ønsker  å formalisere sin kompetanse ved å fullføre et utdannelsesløp. Vi vil bistå deltaker med å se på muligheter for dette.

Med en  praksiskandidat mener vi en voksen som har yrkeserfaring og som ønsker å formalisere sin kompetanse ved å ta fag- eller svennebrev.