Tester nye metoder for å få unge inn i utdanning, arbeid og aktivitet

Både nasjonalt og lokalt løftes utenforskap som én av vår tids store samfunnsutfordring. En ny samarbeidsavtale med Arba skal teste nye metoder for at flere unge i alderen 15-21 år gjennomfører videregående opplæring, og deltar i arbeidsliv og samfunnsliv.

Rundt 1000 unge under 21 år i Asker kommune er ikke i arbeid, aktivitet eller utdanning. Mange av disse har langvarig fravær fra skolen og løs tilknytning til fellesskapet med jevnaldrende.

- Nå ønsker Asker kommune å teste ut nye metoder for å utvikle tilbud til denne gruppen unge som det offentlige ikke har lykkes med å nå tilstrekkelig innenfor dagens system, sier Christer Best Gulbrandsen, direktør medborgerskap i Asker kommune.

Hva inneholder tilbudet?

Etter en offentlig utlyst konkurranse, inngikk Asker kommune og Arba AS en kontrakt om samarbeid onsdag 20. mars 2024.

- Det nye tilbudet skal bidra til at ungdommene i prosjektet fullfører videregående utdanning eller kommer ut i aktivitet. Gjennom tett oppfølging fra en veileder skal ungdommene få kartlagt sine individuelle behov og ressurser. De skal få verktøy og støtte til å håndtere press, stress og utfordringer, og å skape evne til endring og framtidstro, sier administrerende direktør Trond H. Gabrielsen i Arba.

Tilbudet kan for eksempel hjelpe en ung utsatt på 17 år med å skaffe praksisplass eller tilrettelegge på en arbeidsplass, som igjen kan føre til tilbud om fast ansettelse eller at den unge starter på skolen igjen.

Relasjonsbygging og støtte

Gabrielsen sier at tilbudet vil gjennom relasjonsbygging og støtte bidra til at ungdom kommer ut i meningsfull aktivitet, finner frem til sine ressurser og ser nye muligheter.

- Samarbeid mellom aktører i ungdommenes liv og individuelt tilpasset oppfølging står sentralt. Vi skal samarbeide tett med øvrig hjelpeapparat og næringsliv i regionen, og har som mål å bidra til bedre livskvalitet gjennom aktivitet, skole og arbeid, fortsetter han.

Et prioritert område for kommunen

Målet er at flere unge gjennomfører videregående opplæring og deltar i arbeidsliv og/eller samfunnsliv. Ungt utenforskap er høyt på agendaen til kommunen og et satsningsområde er å inkludere flere barn og unge i Asker i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Effektkontrakt er ett av flere tiltak for å jobbe mot dette målet.

- Vi ser at kommunen har behov for en mer helhetlig tilnærming og bedre samkjøring av aktører og virkemidler, og gjennom samarbeidet med Arba ønsker vi å prøve ut nye verktøy for kommunal innovasjon, sier prosjektleder, Marius Brustad.

Oppstart

Arba har en stillingsutlysning ute som leder av UNG I ASKER, som planlegger å være i gang i løpet av august 2024.

For å sikre at UNG i Asker blir et vellykket tilbud, er det avgjørende å ha et sterkt samarbeid med relevante aktører i kommunen. Samhandlingen mellom disse aktørene vil være avgjørende for å skape et miljø som er inkluderende, støttende og relevant for ungdommene våre.

Effektkontrakt som virkemiddel

- Effektkontrakt er en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid. Den vektlegger resultater av tiltak fremfor aktiviteter og ressursinnsats. Asker kommune har valgt en brofinansieringsavtale, hvor kommunen forplikter seg til å overta eller videreføre finansieringen ved oppnådde resultater på individnivå. Kommunen får kun en økonomisk forpliktelse dersom ungdommene opplever en positiv endring, avslutter Christer Best Gulbrandsen, direktør medborgerskap i Asker kommune.

Lurer du på noe, ta kontakt med prosjektleder Marius Brustad, e-post: marius.brustad@asker.kommune.no

Ytterligere info

  • Tilbudet er med på å svare på Forskningsrådets rapport med nye grep og langsiktige mål for å forhindre utenforskap, som ble overlevert til regjeringen 7. mars. Rapporten viser at 100 000 barn og unge står utenfor skole eller jobb på landsbasis, mange barn og unge deltar ikke i fritidsaktiviteter og flere barn og unge opplever psykiske plager. Regjeringen mottar rapport om inkludering av barn og unge - regjeringen.no