Pride har røtter i Stonewall-opprøret, som fant sted den 28. juni 1969 utenfor baren Stonewall Inn i New York City. Pride er en markering for skeiv kjærlighet, åpenhet, likeverd og alle menneskers rett til å være seg selv.

Inkludering i arbeidslivet – en nødvendighet, ikke et valg

Diskriminering av skeive og transpersoner i arbeidslivet er fortsatt utbredt, og selv om Norge er kjent for å være et relativt inkluderende samfunn, har vi som nasjon mye å tjene på å i enda større grad satse tungt og bredt på inkludering. Det er i tråd med våre demokratiske prinsipper og internasjonale forpliktelser – og gir oss et rikere og mer mangfoldig samfunn. Nå og fremover vil vi trenge alle tilgjengelige arbeidskraftressurser, og dersom vi har et bredt perspektiv på inkludering, vil det bidra til å få alle med!

Mange holder sin seksuelle orientering skjult på arbeidsplassen, av frykt for diskriminering og trakassering. Hvilket igjen kan føre til utfordringer omkring identitet, og psykiske utfordringer. Arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, og inkludering av skeive personer på arbeidsplassen er viktig av flere grunner:

Likeverd og menneskeverd
  • Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet eller funksjonsevne – dette er våre menneskerettigheter
  • Inkludering handler om å anerkjenne og verdsette ulikheter, slik at alle kan få like muligheter til å leve livet sitt på egne premisser – og oppleve mestring og glede
Verdiskaping og mangfold
  • I et demokratisk samfunn skal alle ha muligheten til å bidra til verdiskaping gjennom aktiv deltakelse i utdanning og arbeidsliv
  • Mangfold på arbeidsplassen fører til ulike perspektiver, kreativitet og bredere beslutningsgrunnlag
  • Inkludering på arbeidsplassen beriker arbeidsmiljøet, og kan gi økt produktivitet og trivsel
Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Den norske regjeringen har utarbeidet en handlingsplan med 49 tiltak for å sikre rettigheter og forbedre livskvaliteten for LGBTQ±personer, og fremme større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold i samfunnet. Planen fokuserer på tre hovedområder:

  • LGBTQ±personer med minoritetsbakgrunn og i religiøse samfunn
  • Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens
  • Idrett for alle

Du kan lese planen i sin helhet her.

Bli med oss i feiringen av Pride og i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.
Ditt engasjement utgjør en forskjell!
Happy Pride!