Melde inn avvik

 

Avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, for eksempel:

  • brudd på IT sikkerhet og personopplysninger
  • branntilløp, brann og eksplosjon
  • innbrudd, tyveri, ran og uvedkommende i/ved bygg
  • materiell skade og bygningsmessig forhold 
  • personskade
  • vold og trusler fra tredjepart
  • brudd på HMS-lovgivning og HMS- retningslinjer/-prosedyrer
  • skadelig utslipp til miljø
  • feilhåndtering av kjemikalier/gass, biologiske faktorer og strålekilder

HMS avvik blir behandlet av Rådgiver HR.